Xardín musical

Xardín musical

Dirixido exclusivamente a alumnos dende os 3 os 7 anos, antes do inicio da practica instrumental ou simultaneamente con ela, co obxectivo de descubrir as capacidades expresivas, musicais e motrices que permitan, posteriormente, a elección dun instrumento e a practica musical. Os seus contidos básicos son:

  • A voz na súa dobre vertinte da linguaxe e do canto.
  • A representación gráfica no convencional como iniciación á lectura e a escritura.
  • A percepción auditiva.
  • A formación rítmica por medio de instrumentos elementais.
  • O movemento en relación co coñecemento do propio corpo e os elementos da linguaxe musical.