Normativa

Normativa actualizada a DD de MM de AAAA.

TÍTULO

Artigo 1.º

1. Ao amparo da Lei de Asociacións, do 24 de decembro de 1964, constitúese a ASOCIACIÓN CULTURAL LIRADAVIA.
2. A Asociación rexerase polos presentes Estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2.º

1. Texto